Testy na prawo jazdy 2020 ZdamyTo (mod) PROD.0613

Testy na prawo jazdy 2020 ZdamyTo (mod) PROD.0613

Game Information of Testy na prawo jazdy 2020 ZdamyTo

App Name Testy na prawo jazdy 2020 ZdamyTo
Package Name pl.teleit.zdamyto.testyprawojazdyb
Version PROD.0514A
Rating ( 12485 )
Size 45.7 MB
Requirement Android 4.3+
Updated 2020-06-07
Installs 500,000+
Category Apps, Education
Developer

Testy na prawo jazdy 2020 ZdamyTo free Unlimited money for android

Testy na prawo jazdy 2020 ZdamyTo Download free Modded game with unlimited coins/gems for android

Download id: pl.teleit.zdamyto.testyprawojazdyb

Testy na prawo jazdy 2020. Pełna baza pytań dla wszystkich kategorii prawa jazdy.

ZdamyTo to aplikacja skutecznie przygotowująca do egzaminu na prawo jazdy i zawierająca pełną aktualną bazę pytań wykorzystywanych na egzaminach państwowych w 2020 roku.

Wybierając testy na prawo jazdy ZdamyTo otrzymasz:
🚗 wszystkie słowo w słowo te same pytania co na egzaminie państwowym;
🚗 identyczne jak na egzaminie filmy i zdjęcia;
🚗 PRAWIDŁOWE ODPOWIEDZI Z UZASADNIENIEM;
🚗 możliwość skutecznej nauki według działów tematycznych;
🚗 innowacyjny dostępny tylko na ZdamyTo skuteczny system nauki.

Nowe funkcjonalności w aplikacji ZdamyTo:
📱NAUKA przegląd wszystkich pytań działami;
📱ZALICZENIE najskuteczniejszy sposób przygotowania do egzaminu;
📱EGZAMIN symulacja egzaminu państwowego;
📱E-KURS z animacjami, czyli powtórka przepisów;
📱e-kurs ZdamyTo, czyli Twój PODRĘCZNIK w smartfonie;
📱ZNAKI DROGOWE z opisem na przykładowych animacjach ruchu drogowego;
📱STATYSTYKI – najtrudniejsze pytania, aplikacja zapamiętuje pytania które sprawiają Ci trudności;
📱GRA w trybie MULTIPLAYER – kto szybciej bezbłędnie rozwiąże test.

Wybierając aplikacje testy na prawo jazdy ZdamyTo otrzymasz dostęp do prostej i skutecznej metody nauki doskonale przygotowującej Cię do państwowego egzaminu. Nasz system przeprowadzi Cię od początku do końca po całej oficjalnej bazie pytań wykorzystywanej na egzaminach państwowych.
Te pytania, które sprawią Ci trudność, będą wyświetlane ponownie tak długo, aż na wszystkie udzielisz prawidłowej odpowiedzi.

Testy na prawo jazdy ZdamyTo są najczęściej polecaną wśród kursantów metodą nauki przed egzaminem teoretycznym i najbardziej rozpoznawalną marką testów w Polsce.

Masz więc pewność, że uczysz się za sprawdzonego źródła.

INSTRUKCJA JAK KORZYSTAĆ Z APLIKACJI

Zobacz film z instrukcją na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=JMYT6RRdkyE

1) Pierwszy krok to wybór w menu PROFIL i zalogowanie się na ten sam login i hasło co w portalu ZdamyTo.
Jeśli nie masz jeszcze konta, możesz się zarejestrować przez aplikacje.

Pamiętaj zarówno w portalu ZdamyTo jak i w aplikacji loguj się tym samym loginem i hasłem.

2) Po zalogowaniu przejdź do PROFIL gdzie widoczny jest status aplikacji. Kliknij przycisk ODŚWIEŻ.
Jeśli masz już wykupiony dostęp do testów w ZdamyTo otrzymasz pełny dostęp do wszystkich funkcjonalności w aplikacji.

3) Jeśli masz wykupiony pełny dostęp do bazy pytań na pierwszej stronie aplikacji pojawi się przycisk uruchamiający POBIERANIE multimediów.

4) Ważne! Należy pobrać wszystkie pliki, aby filmy i zdjęcia wyświetlały się poprawnie.

5) Po pobraniu multimediów możesz w pełni korzystać z aplikacji.

Jeśli potrzebujesz pomocy pisz do nas na maila [email protected]

Driving license tests 2020. Full database of questions for all driving license categories.

ZdamyTo is an application that effectively prepares for the driving test and contains a full current database of questions used for state exams in 2020.

By choosing ZdamyTo driving tests you will receive:
🚗 all word for word the same questions as for the state exam;
Filmy movies and photos identical to the exam;
🚗 CORRECT ANSWERS WITH JUSTIFICATION;
🚗 possibility of effective learning according to thematic sections;
🚗 Innovative available only on ZdamyThis is an effective learning system.

New functionalities in the ZdamyTo application:
📱 SCIENCE review of all questions in sections;
📱 CREDIT the most effective way to prepare for the exam;
📱 EXAM simulation of a state exam;
📱 E-COURSE with animations, i.e. a repetition of recipes;
Zde-course ZdamyTo, i.e. your HANDBOOK on your smartphone;
📱 ROAD SIGNS with a description on example traffic animations;
📱 STATISTICS – the most difficult questions, the application remembers questions that you find difficult;
📱 GAME in MULTIPLAYER mode – who will solve the test faster without errors

By choosing the ZdamyTo driving test tests application you will get access to a simple and effective learning method perfectly preparing you for the state exam. Our system will guide you from beginning to end throughout the official question database used for state exams.
These questions that will be difficult for you will be displayed again until you answer them all correctly.

ZdamyTo driving license tests are the most recommended method of study before the theoretical exam among students and the most recognizable test brand in Poland.

So you can be sure you are learning from a proven source.

INSTRUCTIONS ON HOW TO USE THE APPLICATION

See the video with instructions on YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=JMYT6RRdkyE

1) The first step is choosing in the PROFILE menu and logging in with the same login and password as in the ZdamyTo portal.
If you don’t have an account yet, you can register through the applications.

Remember both in the ZdamyTo portal and in the application log in with the same login and password.

2) After logging in, go to PROFILE where the status of the application is visible. Click REFRESH.
If you already have access to tests at ZdamyTo, you will receive full access to all functionalities in the application.

3) If you have full access to the database of questions, the button DOWNLOAD multimedia will appear on the first page of the application.

4) Important! You must download all files to display movies and photos correctly.

5) After downloading the media, you can fully use the application.

If you need help, write to us at [email protected]

Wsparcie Kursantów 7 dni w tygodniu. Nie wiesz czegoś? Pisz na [email protected]

Zawiera najnowsze pytania z 11 maja 2020 r.

Instrukcja “krok po kroku” jak zainstalować pełną bazę pytań w opisie na dole.

W nowym wydaniu naszej aplikacji poza dotychczasowym trybem ZALICZENIE dodaliśmy tryb: NAUKA, EGZAMIN oraz GRĘ i E-KURS z animacjami.

Download APK (45.7 MB)